Canola production in Canada facing climate change

Citation

Budong Qian, Xuebin Zhang, Qi Jing, Alex Cannon, Denise Neilsen, Guilong Li, Brian McConkey, Barrie Bonsal. 2017. Canola production in Canada facing climate change. Oral Presentation. International Congress of Biometeorology 2017, Durham, UK. September 03-07, 2017.

Publication date

2017-09-05